Algemene Voorwaarden 'Nathaliedjes MoS'

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door 'Nathaliedjes MoS'. Door inschrijving voor een activiteit of dienst verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Inschrijving en betaling

Inschrijving voor lessen, workshops of andere activiteiten kan online via de website of schriftelijk via een inschrijfformulier. Na ontvangst van uw e-mail/inschrijfformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen (vakanties uitgezonderd) per e-mail een inschrijvingsbevestiging. Met de inschrijvingsbevestiging wordt een factuur meegestuurd. Het rekeningnummer is terug te vinden op de factuur. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling van het volledige lesgeld zoals vermeld in de inschrijvingsbevestiging. Betalingen dienen te worden voldaan voor aanvang van de eerste les van de betreffende lesperiode onder vermelding van het factuurnummer.

Bij cursussen die aangeboden worden door Nathaliedjes MoS is aanmelden mogelijk door een mail te sturen naar nathaliedjesmos@outlook.com. Als u mailt voor de Muziek op Schoot, vermeld dan de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam van zowel kind als begeleider
 • Geboortedatum kind
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bijzonderheden (indien die er zijn)

Een cursusgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 vaste deelnemers. 

* Op dit moment worden de Muziek op Schootcursus en AMV cursus wel door Nathalie gegeven maar aangeboden door een andere organisatie (Cultuurlocaal te Barendrecht). Om in te schrijven voor een van de cursussen die geven worden door Nathaliedjes MoS kijkt u even op de site van Cultuurlocaal

Het is mogelijk om, in overleg met de docent, later in te stromen bij de cursus mits er voldoende plekken zijn in de groep. U ontvangt een aangepaste factuur en betaalt vanaf het moment van instromen. Ook dan geldt dat het bedrag overgemaakt moet zijn voor de eerste les die u volgt. Cursustarieven worden elk cursusjaar vastgesteld .

3. Annulering/afmelding en Terugbetaling

 • Bij annulering door de deelnemer tot 14 dagen voor aanvang van de eerste les wordt het volledige lesgeld terugbetaald, minus een administratiekosten van €30. Wanneer u het cursusgeld nog niet voldaan had, betaalt u Nathaliedjes MoS derhalve € 30,-.
 • Bij annulering door de deelnemer binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste les wordt 50% van het lesgeld terugbetaald. Wanneer u nog niet betaald heeft, betaalt u Nathaliedjes MoS derhalve het verschuldigde bedrag.
 • Annuleringen na de start van de lessen komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Wordt een kind helemaal niet afgemeld, dan houdt u een plaats bezet en zijn de volledige kosten van het cursusgeld voor u. Ook wanneer u nog niet betaald heeft.
 • Nathaliedjes MoS behoudt zich het recht voor om de lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. In dat geval wordt het volledige lesgeld terugbetaald. Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo. Bij te weinig animo heeft Nathaliedjes MoS het recht om twee groepen die op dezelfde ochtend plaats zouden vinden, samen te voegen zodat de cursus alsnog door kan gaan, of om de cursus annuleren. Bij het annuleren van een cursus worden reeds betaalde lesgelden per omgaande teruggestort op de rekening van de cursist. Indien de cursus vol is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.
 • Als de docent verhinderd is door ziekte komt de les te vervallen en wordt op een ander tijdstip ingehaald. Wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd, uiterlijk een uur voor aanvang van de les. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u restitutie van de desbetreffende les.
 • Lessen door ziekte of afwezigheid van u of uw kind kunnen NIET worden ingehaald op andere dagen. Het is mogelijk om een andere volwassene met uw kind mee te laten gaan naar Muziek op Schoot als u zelf niet in de gelegenheid bent om dat te doen.
 • Op nationale feestdagen en tijdens de schoolvakanties (regio Zuid) wordt er geen les gegeven.

Afmelden kan via nathaliedjesmos@outlook.com of via whatsapp 06-28060727.

4. Lesvoorwaarden

 • Lessen vinden plaats op de overeengekomen tijd en locatie, zoals vermeld in de inschrijvingsbevestiging.
 • Ouders/verzorgers dienen hun kinderen te begeleiden tijdens de les en actief deel te nemen aan de activiteiten.
 • Nathaliedjes MoS behoudt zich het recht voor om lessen te wijzigen qua inhoud, locatie en tijd indien nodig. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.
 • Tijdens de muziekles is het nuttigen van voedsel en drankjes niet toegestaan.
 • Indien u van tevoren een aanvraag doet voor een extra deelnemer, dan kan het kind in overleg met de docent deelnemen aan de groep en betaalt u de prijs van een losse les.
 • De cursussen bestaan uit wekelijkse lessen (het aantal kan verschillen).
 • Indien de docent bemerkt dat de kinderen op een activiteit vermoeid reageren, kan de les aangepast worden of iets ingekort. Andersom kan de les ook uitlopen vanwege het plezier van de deelnemers.
 • Uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt u door de docent ingelicht over de start van de cursus en op welk tijdstip u bent ingedeeld met uw (klein)kind(eren). De indeling van de kinderen geschiedt op basis van leeftijd, mocht u om welke reden dan ook het idee hebben dat uw kind beter in een andere groep past kan dit worden overlegd.
 • Actuele lesdata- en tijden staan per cursus vermeld op de website en worden duidelijk gecommuniceerd.

5. Beëindiging van de cursus
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de gevolgde cursus.. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven via het inschrijfformulier of door te mailen.

6. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen en activiteiten is op eigen risico van de deelnemer en/of diens ouder/verzorger.
 • Nathaliedjes MoS' is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of letsel opgelopen tijdens de lessen of activiteiten. Cursisten dienen respectvol om te gaan met de cursuslocatie en zich te houden aan de daar geldende regels.
 • Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun kinderen tijdens de lessen en activiteiten. Indien een kind hardhandig met lesmateriaal omgaat, wordt van de ouder/verzorger verwacht hierop te anticiperen en te begeleiden in het gebruik van het lesmateriaal. Indien materiaal beschadigd of vernield wordt, zal de docent met ouder/verzorger in gesprek gaan over de vergoeding van het materiaal.
 • Nathaliedjes MoS draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren.
 • De lessen worden gegeven in een rookvrije locatie.

7. Privacy

 • Nathaliedjes MoS respecteert de privacy van alle deelnemers en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 • Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie en communicatie met betrekking tot de aangeboden diensten.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer zullen geen persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden.
 • Foto’s en filmpjes van Muziek op Schoot worden alleen met uitdrukkelijke toestemming geplaatst op internet. Voor plaatsing van foto’s en filmpjes op internet vraag ik ALTIJD eerst toestemming aan de desbetreffende ouders. Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de lessen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken aan de docent.
 • Tijdens de lessen mogen er door ouders/verzorgers foto’s gemaakt worden. Deze mogen alleen op internet geplaatst worden na toestemming van de desbetreffende ouders/verzorgers van de andere deelnemers of docent.

8. Wijzigingen van de Voorwaarden

 • Nathaliedjes MoS' behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Wijzigingen worden minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt via de website of per e-mail.
 • Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft hij/zij het recht om de inschrijving te annuleren binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijzigingen, met terugbetaling van het lesgeld voor de resterende lessen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om een duidelijk en eerlijk kader te bieden voor alle deelnemers aan de activiteiten van 'Nathaliedjes MoS'. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.